البحث والابتكار

جامعة دارال

Research and innovation at UNIDA Gontor are geared towards addressing global challenges. Therefore, creative inventions are increasingly being produced by UNIDA Gontor researchers, particularly to contribute to the progress of the nation and islamic science globally.
0
Research
0
Journal
0
Intellectual Property
0
Textbooks

Research University

Universitas Darussalam Gontor melalui Lembaga Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LPPM) Mengelola dan mendorong kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kepada Masyarakat, penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi serta seni yang terkemuka dalam rangka mengintegrasi sains, teknologi dan ilmu-ilmu kemanusiaan dengan ilmu keislaman di lingkungan UNIDA Gontor Ponorogo

What we do?

Research

Research Sebagai sarana memainkan peran penting dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian

Community Service

Pengabdian Masyarakat mendidik dosen mahasiswa peka terhadap lingkungan, berasaskan nilai-nilai Perguruan Tinggi Pesantren untuk kesejahteraan umat

Patent

Unit kerja HKI UNIDA Gontor mendukung tridharma perguruan tinggi melalui kegiatan penelitian dan pengembangan IPTEK berorientasi HKI,

RESEARCH FOCUS

UNIDA Gontor is a unique institution which combines science, health,engineering, economic, and islamic studies.

OUR RESEARCHER

Find the scientists and engineers on our campus. UNIDA Gontor is a home to researchers and lecturers who are experts in their field.

RESEARCH COLLABORATION

To support the development of research and produce cutting-edge innovation, UNIDA Gontorhas various collaboration with many partners.

RESEARCH FACILITIES

UNIDA Gontor provides facilities to support research activities, such as laboratories, studios, libraries, etc.

RESEARCH PUBLICATION

UNIDA Gontor is a highly productive university to produce scientific research and publications. Find the latest publications here.

STUDENT RESEARCH

Beside the lecturers and graduate students, undergraduate students are also allowed to involve in various research programs supervised by prominent researchers.


Research Archive

Repository UNIDA Gontor

You can find more collaboration research from the Unida Gontor researchers at our repository

Reseacher share their experience

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Sophie Grant
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
James Stinger
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Amy Winter

Need Help About Your Research?
Please call us:

(0352) 483762

LPPM UNIDA Gontor Headquarter
Main Building of UNIDA Gontor, Demangan, Siman, Ponorogo, East Java, Post Code 63471